ZÁSADY OHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady vydává společnost Prosto Interiér s.r.o. za účelem informování zákazníků a dalších smluvních partnerů o způsobu zpracování a ochrany osobních údajů.

Společnost Prosto Interiér s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen jako „GDPR“).

1. Identifikace správce osobních údajů

Prosto Interiér s.r.o.
Němčany 307, 684 01 Němčany
IČ: 03171906
Tel: 737 468 387
E-mail: urubek@prosto.cz

Odpovědná osoba pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů:
Ing. Lukáš Urubek
Tel: 737 468 387
E-mail: urubek@prosto.cz

2. Jak jsou osobní údaje získávány?

Osobní údaje se k nám dostávají od obchodních partnerů a zákazníků, kteří poptají naše zboží nebo služby a dále také při předsmluvních aktivitách, uzavírání a plnění smluv.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

4. Rozsah a délka zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždil jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále potom na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které by mohly vzniknout v průběhu trvání smluvního vztahu jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení potom po celou dobu trvání řízení.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu budou obecně zpracovávány do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Osobní údaje jsou na základě oprávněného zájmu zpracovávány za účelem šíření obchodních sdělení v rámci vlastní marketingové činnosti a reklamy. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci používání kamerového systému se záznamem, jsou uchovávány pouze několik dní a poté se záznam přemazává novým. Delší doba archivace záznamů z kamerového systému je přípustná, vyplynulo-li by ze záznamů, došlo k protiprávnímu zásahu do našeho majetku či jiných našich práv a chráněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

6. Kategorie subjektů osobních údajů

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou zavedené postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

8. Kategorie příjemců a zpracovatelé osobních údajů

Práva subjektů údajů

Práva subjektů údajů

Právo na úpravu a doplnění

Své osobní údaje můžete doplnit či upravit.

Právo na opravu

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce. Můžete nás požádat, abychom Vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:

Právo na výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Právo na vznesení námitky

Pokud na Vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Právo na omezení zpracování

Pokud

V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Právo na podání stížnosti

V případě, že máte dojem, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přesto budeme rádi, pokud se nejprve obrátíte na vás a vše společně vyřešíme k Vaší spokojenosti.

V případě, že se chcete na něco zeptat či zjistit podrobnější informace, jsme tu pro Vás a rádi Vám vše vysvětlíme.